Unimas

Adatkezelési tájékoztató

Az UNIMAS Gépgyár és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Ágfalvi út 28.; cégjegyzékszám: 08-09-008351; adószám: 10339448208; a továbbiakban: „Társaság”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul.

A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 1. Adatkezelő

  Az adatok kezelője: UNIMAS Gépgyár és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

  A társaság székhelye: 9400 Sopron, Ágfalvi út 28. Cégjegyzékszáma: 08-09-008351

  Adószáma: 10339448208

  Telefonszám: +36(99)336004 Email cím: unimas@unimas.hu

 2. Általános fogalmak

  • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);

  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);

  • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji

   vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában

   meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

  • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   További hivatkozott jogszabályok:

  • Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

  • Szvmt.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

  • Szvt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 3. A Társaság adatkezelései

   1. A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

    A Társaságnak a http://unimas.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap látogatóiról nem gyűjt adatot és nem alkalmaz sütiket.

   2. Az ajánlatadással, a szerződések megkötésével, illetve teljesítésével összefüggő adatkezelés

    A Társaság az ügyfeleinek, megrendelőinek és beszállítóinak azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az ügyfél, megrendelő és beszállító és a Társaság közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggnek.

    • Az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.

    • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése és teljesítése.

    • Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

   3. Elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

    A Társaság a székhelyen kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken (megfigyelt területek) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. A kamerarendszer az üzemen kívüli áruszállítást és az üzem területére történő belépést ellenőrzi. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. A kamerák aktuális képének és a felvételeknek a megtekintésére az adatkezelők arra jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak. A kamerarendszert a Társaság működteti, ahhoz szolgáltatót nem vesz igénybe, így kizárólag a Társaság minősül adatkezelőnek.

    • Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a Társaság feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.

    • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az Szvmt. 30.§ (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel.

    • Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított 3 (három) munkanap, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

   4. Látogatók, vendégek nyilvántartása

    A Társaság a 9400 Sopron, Ágfalvi út 28. szám alatti székhelyén a Társasághoz és az épületben tartózkodó munkavállalókhoz érkező látogatókról, vendégekről, üzleti partnerekről a portán nyilvántartást vezet. A látogatók alább felsorolt személyes adatai kerülnek rögzítésre papír alapon: a látogató neve, a látogatás időpontja, a látogató által keresett személy neve. A belépési adatbázisba kizárólag az adatkezelők megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai tekinthetnek be, a fenti adat- kezelési célok teljesülése érdekében. A belépési adatbázis adatai bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek átadhatók.

    Az adatok kezelője kizárólag a Társaság.

    • Az adatkezelés célja a vagyonvédelem és az épületben tartózkodó személyek védelme, az üzleti titok védelme, és az esetleges visszaélések, jogsértések bizonyítása.

    • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az épületekbe történő beléptetéssel az adatkezelők megadottnak tekintenek.

    • Az adatkezelés  időtartama rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi belépés esetén a távozástól számított 24 (huszonnégy) óra.

   5. Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése

    A Társaság kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett „berepülő” és célzott önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat.

    • Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.

    • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.

    • Az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül, kivéve, ha az érintett írásban hozzájárul ahhoz, hogy az adatait Társaság továbbra is kezelje (az érintett írásbeli hozzájárulásában meghatározott ideig).

 4. Az adatok megismerésére jogosultak köre

  A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

  A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

  • AMBRITS Informatikai Tanácsadó Betéti Társaság (székhelye: 9400 Sopron, Frankenburg út 2/E 1. em. 2.; adószám: 20937054-2-08)

   A fenti vállalkozás a Társaság informatikai rendszereinek üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

  • BMD Rendszerház Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   (székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 19. 1. em. 101/A.; adószám: 12603284-2-41)

   A fenti vállalkozás a Társaság könyvelési szoftverét biztosítja, így a Társaság által kiállított bizonylatok (és az ezeken kezelt személyes adatok) tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

  • NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 185.; adószám: 10245264-2-41)

  A fenti vállalkozás a Társaság bérszámfejtési szoftverét biztosítja, így a Társaság által a bérszámfejtéshez kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 5. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

   1. A tájékoztatás kéréshez való jog

    Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

    • milyen személyes adatait,

    • milyen jogalapon,

    • milyen adatkezelési cél miatt,

    • milyen forrásból,

    • mennyi ideig kezeli,

    • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

     A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

   2. A helyesbítéshez való jog

    Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

    A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

    • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az

     érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy

    • az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

   3. A törléshez való jog

    Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

   4. A zároláshoz való jog

    Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

   5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

    Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

    • ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),

    • ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),

    • ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

   6. A tiltakozáshoz való jog

    Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

   7. A fenti jogok érvényesítésének folyamata

  Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

  Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36(1)3911400

  Telefax: +36(1)3911410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

  Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 6. Egyéb tájékoztatások

  1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

   Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

  2. A kamerafelvételekre vonatkozó külön rendelkezések

   1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

    Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen az érintettel összefüggésben. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, és az érintett miről ismerhető fel. A Társaság a kérelmet 15 (tizenöt) napon belül teljesíti.

   2. Zároláshoz való jog

    Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelők ne semmisítsék meg, illetve ne töröljék (zárolás). A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, és a zárolást milyen okból kéri. A zárolással egyidejűleg célszerű a szükséges hatósági, bírósági eljárást is megindítania az érintettnek, mivel a felvételeket a Társaság kizárólag hatósági, bírósági megkeresésre adja ki.

   3. Betekintéshez való jog

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy a felvétel hol, milyen időpontban készült, az érintett miről ismerhető fel, illetve a felvételbe melyik napon kíván betekinteni. A betekintésre a Társaság munkanapokon hétfőtől péntekig, 9-15 óra között tud lehetőséget biztosítani.


to top